Privades


Documents                                                                           

 

         CONVENI COL·LECTIU 
de treball d'establiments sanitaris 
d'hospitalització, assistència, consulta
 i laboratoris d'anàlisis clíniques 
per als anys 2012-2013


PRORROGAT 
FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2014 
 TAULES SALARIALS
per als anys 2012-13 
i annexos


               

 


Altres documents                                                                           

 

 Acta de constitució de la Comissió Negociadora - [18/01/2012]


CONVENI COL·LECTIU de treball per al sector d’establiments 
sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris 
d’anàlisis clíniques per als anys 2007-2010