ICS

 

Documents                                                                        

Estatut Marc Llei 55/2003
Estatuto Básico del Empleado Público
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud

 

III Acord General sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya TRI/4240/2006
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al periode 2007-2010 TRI/4240/2006

 


Llei de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les Administracions Públiques de Catalunya 8/2006Pacte sobre drets sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de CatalunyaTRI/1065/2005


Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre l'ordenació i classificació del personal estatutari  de l’ICS TRE/3033/2008
CORRECCIÓ D' ERRADES a la Resolució TRE/3033/2008, de 2 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte de la Mesa sectorial de Negociació de Sanitat sobre l'ordenació i la classificació del personal de l'ICSPacte de la Mesa sectorial de negociació de sanitat sobre regulació del sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal en l’àmbit de l’empresa pública Institut Català de la Salut (ICS)
Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de flexibilització horària dels equips d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut TRE/2576/2088

Pacte de la Mesa sectorial de Negociació de Sanitat per establir els criteris generals de l'acció social de l'empresa pública Institut Català de la Salut (ICS)